Letzte Aktualisierung: 26.06.2021 10:15 | Hellenic Fencing Federation


Zurück

Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 | 09:20:00 | Kampfrichtende: PLYTA Rafaela-Maritsa-Iris

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
GRE THEODOROPOULOU Konstantina
1 4 V5 1 V5 1 2 16 22 0.400 -6 5. 30.
GRE MITROKOSTA Paraskevi Zoi
2 V5 V5 4 2 1 2 17 21 0.400 -4 4. 29.
GRE MPALAFA Maria
3 3 2 2 1 2 0 10 25 0.000 -15 6. 40.
GRE ANTHOPOULOU Eleftheria
4 V5 V5 V5 V5 1 4 21 16 0.800 5 2. 12.
GRE STERGIOULA Nikoleta
5 4 V5 V5 4 0 2 18 18 0.400 0 3. 24.
GRE PAGONI Konstantina
6 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 5 1.000 20 1. 2.

1 (2) MITROKOSTA Paraskevi Zoi V5 D4 (1) THEODOROPOULOU Konstantina
2 (3) MPALAFA Maria D2 V5 (4) ANTHOPOULOU Eleftheria
3 (5) STERGIOULA Nikoleta D0 V5 (6) PAGONI Konstantina
4 (1) THEODOROPOULOU Konstantina V5 D3 (3) MPALAFA Maria
5 (6) PAGONI Konstantina V5 D1 (2) MITROKOSTA Paraskevi Zoi
6 (4) ANTHOPOULOU Eleftheria V5 D4 (5) STERGIOULA Nikoleta
7 (6) PAGONI Konstantina V5 D1 (1) THEODOROPOULOU Konstantina
8 (5) STERGIOULA Nikoleta V5 D1 (3) MPALAFA Maria
9 (2) MITROKOSTA Paraskevi Zoi D4 V5 (4) ANTHOPOULOU Eleftheria
10 (1) THEODOROPOULOU Konstantina V5 D4 (5) STERGIOULA Nikoleta
11 (4) ANTHOPOULOU Eleftheria D1 V5 (6) PAGONI Konstantina
12 (3) MPALAFA Maria D2 V5 (2) MITROKOSTA Paraskevi Zoi
13 (4) ANTHOPOULOU Eleftheria V5 D1 (1) THEODOROPOULOU Konstantina
14 (2) MITROKOSTA Paraskevi Zoi D2 V5 (5) STERGIOULA Nikoleta
15 (6) PAGONI Konstantina V5 D2 (3) MPALAFA Maria