Letzte Aktualisierung: 25.06.2021 10:19 | Hellenic Fencing Federation


Zurück

Nr. 8: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 | 09:30:00 | Kampfrichtende: ILIADIS Iordanis

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
GRE GEORGOULAS Ioannis
1 1 3 V5 4 2 1 15 22 0.200 -7 4. 37.
GRE DELIDIMITRIOU Athanasios
2 V5 V5 V5 V5 V2 5 22 6 1.000 16 1. 5.
GRE NANAKIS Apollonas Stylianos
3 V5 1 V5 V5 4 3 20 18 0.600 2 3. 22.
GRE MAVROS Vasileios
4 2 1 1 V5 4 1 13 22 0.200 -9 6. 40.
GRE PANDIS Iasonas
5 V5 2 4 2 2 1 15 24 0.200 -9 5. 39.
GRE PATSOURAS Evangelos
6 V5 1 V5 V5 V5 4 21 14 0.800 7 2. 13.

1 (2) DELIDIMITRIOU Athanasios V5 D1 (1) GEORGOULAS Ioannis
2 (3) NANAKIS Apollonas Stylianos V5 D1 (4) MAVROS Vasileios
3 (5) PANDIS Iasonas D2 V5 (6) PATSOURAS Evangelos
4 (1) GEORGOULAS Ioannis D3 V5 (3) NANAKIS Apollonas Stylianos
5 (6) PATSOURAS Evangelos D1 V2 (2) DELIDIMITRIOU Athanasios
6 (4) MAVROS Vasileios V5 D2 (5) PANDIS Iasonas
7 (6) PATSOURAS Evangelos V5 D2 (1) GEORGOULAS Ioannis
8 (5) PANDIS Iasonas D4 V5 (3) NANAKIS Apollonas Stylianos
9 (2) DELIDIMITRIOU Athanasios V5 D1 (4) MAVROS Vasileios
10 (1) GEORGOULAS Ioannis D4 V5 (5) PANDIS Iasonas
11 (4) MAVROS Vasileios D4 V5 (6) PATSOURAS Evangelos
12 (3) NANAKIS Apollonas Stylianos D1 V5 (2) DELIDIMITRIOU Athanasios
13 (4) MAVROS Vasileios D2 V5 (1) GEORGOULAS Ioannis
14 (2) DELIDIMITRIOU Athanasios V5 D2 (5) PANDIS Iasonas
15 (6) PATSOURAS Evangelos V5 D4 (3) NANAKIS Apollonas Stylianos