Last transmission: 23.06.2022 22:45 | Brasilian Fencing Federation


Back

No. 3: Results checked
Pi 8 | 2:00:00 PM | Referee: XAVIER Marco

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
BRA TEIXEIRA Henrique
1 2 V5 0 V5 4 2 16 23 0.400 -7 4. 20.
BRA GARRIGOS Henrique
2 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 3 1.000 22 1. 1.
BRA HALPERN Pedro
3 4 0 1 4 0 0 9 25 0.000 -16 6. 28.
BRA PATTO Erico
4 V5 1 V5 V5 V5 4 21 13 0.800 8 2. 9.
BRA LEMES Fabio
5 4 0 V5 4 3 1 16 24 0.200 -8 5. 24.
BRA ALEXANDRE Marcos
6 V5 0 V5 3 V5 3 18 17 0.600 1 3. 15.

1 (2) GARRIGOS Henrique V5 D2 (1) TEIXEIRA Henrique
2 (3) HALPERN Pedro D1 V5 (4) PATTO Erico
3 (5) LEMES Fabio D3 V5 (6) ALEXANDRE Marcos
4 (1) TEIXEIRA Henrique V5 D4 (3) HALPERN Pedro
5 (6) ALEXANDRE Marcos D0 V5 (2) GARRIGOS Henrique
6 (4) PATTO Erico V5 D4 (5) LEMES Fabio
7 (6) ALEXANDRE Marcos V5 D4 (1) TEIXEIRA Henrique
8 (5) LEMES Fabio V5 D4 (3) HALPERN Pedro
9 (2) GARRIGOS Henrique V5 D1 (4) PATTO Erico
10 (1) TEIXEIRA Henrique V5 D4 (5) LEMES Fabio
11 (4) PATTO Erico V5 D3 (6) ALEXANDRE Marcos
12 (3) HALPERN Pedro D0 V5 (2) GARRIGOS Henrique
13 (4) PATTO Erico V5 D0 (1) TEIXEIRA Henrique
14 (2) GARRIGOS Henrique V5 D0 (5) LEMES Fabio
15 (6) ALEXANDRE Marcos V5 D0 (3) HALPERN Pedro