Letzte Aktualisierung: 14.08.2021 14:06 | Svenska Fäktförbundet


Zurück

Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 16 | 11:30:00 | Kampfrichtende:

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
SWE ELMFELDT ÖHRSKOG Elsa
1 V4 V5 3 V5 V5 V5 5 27 19 0.833 8 2. 2.
SWE KVIE Hedda
2 3 3 V5 2 V2 V5 3 20 21 0.500 -1 5. 5.
SWE OLANDER Hanna
3 2 V5 0 3 0 V5 2 15 24 0.333 -9 6. 6.
SWE AGLANDER Malou
4 V5 3 V5 V5 V5 V5 5 28 16 0.833 12 1. 1.
SWE HALLBERG Chloe
5 4 V5 V5 4 2 V5 3 25 24 0.500 1 4. 4.
SWE BERGENHEIM Smilla
6 4 1 V5 4 V5 V5 3 24 16 0.500 8 3. 3.
SWE ULLTJÄRN Estrid
7 1 3 1 0 4 2 0 11 30 0.000 -19 7. 7.

1 (4) AGLANDER Malou V5 D3 (1) ELMFELDT ÖHRSKOG Elsa
2 (5) HALLBERG Chloe V5 D2 (2) KVIE Hedda
3 (6) BERGENHEIM Smilla V5 D0 (3) OLANDER Hanna
4 (1) ELMFELDT ÖHRSKOG Elsa V5 D1 (7) ULLTJÄRN Estrid
5 (4) AGLANDER Malou V5 D4 (5) HALLBERG Chloe
6 (3) OLANDER Hanna V5 D3 (2) KVIE Hedda
7 (7) ULLTJÄRN Estrid D2 V5 (6) BERGENHEIM Smilla
8 (1) ELMFELDT ÖHRSKOG Elsa V5 D4 (5) HALLBERG Chloe
9 (3) OLANDER Hanna D0 V5 (4) AGLANDER Malou
10 (2) KVIE Hedda V2 D1 (6) BERGENHEIM Smilla
11 (7) ULLTJÄRN Estrid D4 V5 (5) HALLBERG Chloe
12 (1) ELMFELDT ÖHRSKOG Elsa V5 D2 (3) OLANDER Hanna
13 (6) BERGENHEIM Smilla D4 V5 (4) AGLANDER Malou
14 (2) KVIE Hedda V5 D3 (7) ULLTJÄRN Estrid
15 (5) HALLBERG Chloe V5 D3 (3) OLANDER Hanna
16 (6) BERGENHEIM Smilla D4 V5 (1) ELMFELDT ÖHRSKOG Elsa
17 (4) AGLANDER Malou D3 V5 (2) KVIE Hedda
18 (3) OLANDER Hanna V5 D1 (7) ULLTJÄRN Estrid
19 (5) HALLBERG Chloe D2 V5 (6) BERGENHEIM Smilla
20 (2) KVIE Hedda D3 V4 (1) ELMFELDT ÖHRSKOG Elsa
21 (7) ULLTJÄRN Estrid D0 V5 (4) AGLANDER Malou